top of page
RBC
DE JACK

HET BESTUUR

300237db-fac2-4dd6-b2f8-53c29b0b4b2f.JPG

Guus van Woudenberg

Voorzitter

7acc8152-98ca-4d2f-b7a4-d3f7157e3f31.JPG

Els Welsing

Secretaris

c77206cf-a3f5-4789-8174-79c9cf72fa09.JPG
6db08dc5-81aa-42c2-98d9-1cab0f33fa15.JPG

Ben Wennekes

Harry Hulzenbosch

Penningmeester

wedstrijd secretariaat

24-03-27 foto Vera.jpg

Vera Roelofs

bestuurslid

Speeltijden

Dinsdag ochtend spelen wij het gehele jaar van 9.30 tot 12.00 uur in de grote sportzaal in de beneden verdieping van MFC Doelum.


Vrijdag middag wordt er, als de grote sportzaal vrij is, gespeeld van 15.00 tot 16.30 uur. De kosten van de baan huur worden verdeeld onder de dan aanwezige spelers.


Vrijdag middag kunnen wij bij mooi weer ook buiten spelen van 15.00 tot 16.00 uur op het kunstgras veld van de korfbalclub dat naast  gebouw MFC Doelum ligt. De kosten van het veld worden verdeeld onder de dan aanwezige spelers.

RBC De Jack kan in de de grote sportzaal van MFC Doelum 6 matten uitrollen voor het spelen van Bowls en 2 matten voor het spelen van shortmat.

 

Op elke speeldag worden er teams gevormd door middel van loting. Als er onderlinge competitie wedstrijden worden gespeeld dan wordt er door vaste teams op 2 of 3 matten gespeeld

Schermafbeelding 2021-05-01 om 17.51.56.

DE Geschiedenis

Schermafbeelding 2021-05-01 om 19.00.27.

Ons kleine dorp aan de Rijn heeft een heuse bowlsclub, dankzij de firma A. Bruil


De toenmalige eigenaar van de sporthal de firma Bruil, die ook eigenaar was van de sporthal in Vleuten, zag de hallen teveel leeg staan. Toen de bowlssport in Nederland in Den Bosch en Tilburg zijn intrede deed, probeerde Bruil dit ook in Vleuten van de grond te krijgen en met goed gevolg. Binnen korte tijd had men daar meer dan 100 personen voor die sport.

Bruil wilde dit ook in Renkum realiseren. Er werd in september 1990 een open dag georganiseerd door mensen uit Den Bosch. Hierdoor ontstonden er drie groepjes van  8 – 6 – en 4 personen. Er werd gestart op een mat en met 6 dozen bowls. De groep van 6 was gegroeid naar 8 personen en we mochten zowaar van Bruil een mat en ook nog 6 dozen bowls aanschaffen. Na 3 jaar was de groep uitgebreid naar 15 personen en er werd aan Bruil nog een mat gevraagd maar dit werd niet toegestaan want Bruil was voornemens de sporthal te verkopen. Toch is het de beheerder gelukt via een omweg een derde mat te versieren. Het vierde jaar was de verkoop van de hal door Bruil aan de beheerder een feit geworden en deze schonk ons de vierde mat en nog drie dozen bowls. Op dat moment zijn de vier matten en 15 dozen bowls dus niet ons eigendom, maar van de sporthal.

In het vierde jaar werden we verplicht een vereniging op te richten en zo werden de groepjes samengevoegd. Er stopten 4 personen maar er kwamen 3 personen bij, zodat we met 20 leden waren toen we op 29 november 1994 Bowlsclub De Jack in Renkum hebben opgericht. 3 leden hebben zich bereid verklaard om een bestuur te vormen. Na 1,5 jaar telde de club 35 leden en was in het bezit van 6 matten. Het bestuur werd uitgebreid naar 5 leden en we speelden mee in de Bondscompetitie.

In korte tijd hebben we veel bereikt.

Piet Gerrist 

De oprichter van onze club, Piet Gerrist overleed  helaas veel te vroeg, maar zijn naam houden wij in ere door ons jaarlijkse toernooi “Piet Gerrist Bowlstoernooi” te organiseren. Dit altijd gezellige toernooi werd aanvankelijk zo druk bezocht dat we naar twee dagen gingen. Later is weer terug gegaan naar één dag.

In 2017 werd onze vertrouwde sportzaal De Rijnkom afgebroken en verhuisden we naar een geheel nieuw sportcomplex genaamd "MFC Doelum" dat een eindje verderop gebouwd is.


In het jaar 2019 hebben wij in het kader van ons 25-jarig bestaan met alle leden en hun partners dit in september gevierd met een gezellig samen zijn en een barbecue. Het traditionele Piet Gerrist toernooi  in november werd geopend door Agnes Schaap, burgemeester gemeente Renkum.

's Avonds hebben wij het jubileum afgesloten met een gezamenlijk diner. Drie leden zijn dit jaar benoemd als lid van verdienste voor alles wat zij voor de club doen. Bijna al onze leden spelen mee in een onderlinge competitie, en  velen gaan naar toernooien elders.
Wat ons betreft hopen we dat de bowlssport nooit verloren gaat.

Het jaar 2024 is een groot succes voor teams van RBC de Jack.

februari: NK pairs  in MFC Doelum. 1e prijs voor RBC team

maart:    NK teams in MFC Doelum. 1e, 2e, 6e, 7e plaats voor RBC teams

april:      Lente shortmat toernooi in MFC Doelum.  1e, 3e, 8e, 18e plaats voor RBC teams

Privacy protocol bowlsclub de jack

Toelichting op het Privacy Protocol feb. 2020 van de Renkumse Bowls Club de Jack

 

De Renkumse Bowls Club de Jack vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

 

Per 1 mei 2018 zijn alle sportverenigingen verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensregistratie (AVG).

Deze verordening regelt wat er allemaal wel en niet mag met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy van de burgers. Naast het gebruik van persoonsgegevens is ook het gebruik van (digitaal) beeldmateriaal aan strikte regels gebonden.

 

De Renkumse Bowls Club de Jack hanteert een protocol voor het plaatsen van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s op de website van RBC de Jack en op sociale media zoals bijvoorbeeld facebook, twitter en groeps-Whatsapp van de vereniging.

In het protocol kunt u de regels lezen, waaraan RBC de Jack zich houdt als het gaat om beeldmateriaal van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen. 

Privacy Protocol  Renkumse Bowls Club De Jack 

 

Persoonsgegevens

De volgende vereisten zijn van toepassing op de ledenadministratie van de Renkumse Bowls Club de Jack:

 • Bij inschrijving geeft het lid toestemming voor het verwerken van de gegevens;

 • De ledenadministratie houdt de persoonsgegevens juist en nauwkeurig bij;

 • De persoonsgegevens worden afdoende beveiligd; (wachtwoord ledenbestand)

 • Op verzoek zal RBC de Jack inzage verlenen in de eigen opgeslagen persoonsgegevens;

 • RBC de Jack gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.


Ledenadministratie

Op verzoek van de meerderheid van de leden tijdens de ALV zendt het bestuur na elke mutatie een kopie van de ledenlijst naar alle leden. Het bestuur vraagt de leden via het aanmeldingsformulier hier toestemming voor te geven. Indien een nieuw lid geen toestemming geeft, zal zijn/haar naam niet op de te verzenden lijst komen.

Op de ledenlijst die wordt verspreid onder de leden staan alleen de volgende gegevens; Naam, telefoon nummer, post en E-mail adres. Een lid kan zijn/haar toestemming te allen tijde herroepen.

  

Gebruik website/sociale media

 • RBC de Jack beheert de website www.bowlsclubdejack.nl

 • Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging, de trainingen en de evenementen die RBC de Jack organiseert. Deze informatie is bestemd voor leden, externe contacten en belangstellenden.

 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij RBC de Jack. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de vereniging.

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen of door de video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden.

 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

 • Er worden geen postadressen en/of e-mailadressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie bij RBC de Jack , zoals leden van bestuur, commissieleden, begeleiders, trainers en vrijwilligers.

 • Leden die bezwaar hebben tegen het gebruik van beeldmateriaal, dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Dit bezwaar wordt in de ledenadministratie opgenomen, zodat hiermee vervolgens rekening gehouden kan worden. Dit bezwaar kan altijd weer worden herroepen

 • Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de eigen website, facebook-pagina en andere eigen sociale media.


Maken van foto en video opnames

 • Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen speelaccommodatie kunnen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden of uitgenodigde pers.

 • Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

 • Trainingen;

 • Door de vereniging georganiseerde evenementen;

 • Door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;

 • wedstrijden en (officiële) toernooien;

 • overige verenigingsactiviteiten;

 • Het is niet toegestaan foto’s en of video opnames te maken in kleedruimten.

 

Bewaking privacy gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. De vereniging aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor;

 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht;

 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden filmopnames en foto’s te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en/of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website;

 • In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van de vereniging.

 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor foto´s die door leden zijn gemaakt van andere leden en/of personen. 


Sancties

Bestuursleden, begeleiders, coaches en trainers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet, zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan. Afhankelijk van de ernst van het incident zal het bestuur disciplinaire maatregelen treffen of desnoods het incident melden aan de betreffende instanties. Betrokken ouders/verzorgers worden direct geïnformeerd.

 

Tot slot

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in twijfelgevallen beslist het bestuur.

Dit Privacy Statement is op februari 2020 vastgesteld door het bestuur van de Renkumse Bowls Club de Jack.

bottom of page